REEGLID

1. ÜLDREEGLID

1.1. “OVO8.ee” (järgnevalt mainitud kui Müüja) turunduslikud tegevused toimivad kooskõlas “OVO8.ee” ostu ja müügi reeglitega (järgnevalt mainitud kui Reeglid).

1.2. Klient on kohustatud Reeglitega tutvuma enne registreerimist.

1.3. Registreeritud kasutaja kes on esitanud tellimuse muutub Poe Kliendiks (järgnevalt mainitud kui Klient), kellele kehtivad õigused ja kohustused mis on välja toodud Reeglites.

1.4. Juhul kui Klient ei järgi Reeglites välja toodud tingimuste täitmist on Müüjal õigus Kliendi õigusi piirata või registreerimine lõpetada mis tahes ajal.

1.5. Eesti Vabariigi seaduste järgselt on Müüjal õigus muuta, parandada või lisada Reegleid mis tahes ajal, ilma eelneva ajalise teavituseta Kliendile. Uued Reeglid muutuvad aktiivseks nende e-poodi avaldamise päeval. Klientide tellimused mis on sooritatud enne Reeglite muutmist täidetakse tellimise sooritamise ajal kehtinud Reeglite järgselt.

1.6. Müüja ei vastuta ega kompenseeri kahjustusi, mis on juhtunud Kliendi Reeglite mitte järgmise tagajärjel.

2. KLIENDI ISIKUANDMED

2.1.Klient peab end registreerima Müüja (OVO8.ee) Poes registreerimisel nõutud isikuandmetega.

2.2. Kliendi registreerimine on kinnitatud automaatselt, Kliendi sisselogimise andmed edastatakse Kliendi poolt edastatud e-maili aadressile.

2.3. Klient on teadlik, et annab Müüjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Reeglites välja toodud eesmärkidel.

2.4. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmeid kasutatakse Kliendi identifitseerimiseks tellimuse sooritamisel (ning tellimusega seoses) ning kohaletoimetamise eesmärkidel.

2.5. Klient hoolitseb ise oma e-poe sisselogimise andmete konfidentsiaalsuse eest, ning ei edasta neid kolmandatele osapooltele. Juhul kui antud reeglit rikutakse, lasub kogu vastutus Kliendi enda peal. Klient peab tekkinud situatsioonist Müüjat koheselt teavitama, kes blokeeriks Kliendi ligipääsu Kliendi kontole. Kliendi registreerimine taasaktiveeritakse eraldi, mõlema osapoole nõusoleku järgselt.

2.6.Müüja võtab vastutuse mitte lekitada Kliendi isikuandmeid ja tellimusega seotud infot kolmandatele osapooltele, välja arvatud Müüja koostööpartneritele kes tegelevad toodete saadavuse, kohaletoimetamise või muude teenustega, mis on seotud Kliendi tellimusega. Muul juhul võib kliendi isikuandmeid avaldada, kui seda nõuab pädev riigiasutus Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel või kliendi eraldi kirjalikul nõusolekul.

2.7. Müüja kohustub tagama kliendi isikuandmete kaitse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

3. MÜÜGI- JA OSTULEPING

3.1. Müüja edastab tellimuse kinnituse peale Kliendi tellimuse esitamist, peale seda, kui klient on käesolevad Reeglid läbi lugenud ja nendega nõustunud. Reeglitega nõustumine on samaväärne ostu-müügilepingu sõlmimisega. Sellest hetkest alates on klient kohustatud tasuma tellimuse sooritamise hetkel kehtinud tellitud toodete hinna ning nõustub tooted vastu võtma.

3.2. Leping loetakse täidetuks peale seda, kui klient on toodete eest tasunud ja need kätte saanud.

3.3. Lepingu lisa, s.o tellimuse kinnitus, mille klient on saanud e-posti teel, ja selles märgitud teave loetakse käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

3.4. Leping lõpetatakse, kui üks selle osapooltest tellimuse tühistab või kui on täidetud kliendi põhjendatud nõue tagastada toodete eest kogu makstud summa, vahetada tooted vastava kvaliteediga samaväärsete toodete vastu või kõrvaldada toodete puudused mõistliku aja jooksul , või hüvitama puuduste kõrvaldamise kulud juhul, kui defektid kõrvaldab klient või kaasatakse kolmandate isikute abi.

3.5. Iga uue tellimuse esitamise korral sõlmitakse uus ostu-müügileping.

4. MAKSETINGIMUSED

4.1. Poes toodud hinnad on lõplikud.

4.2. Kohaletoimetamise maksumus kuvatakse tellimuse vormistamise käigus, enne tellimuse kinnitamist.

4.3. Tellitud toodete eest tasub klient etteantud makseviiside abil.

4.4. Müüja kohustub esitama korrektset teavet, mis on vajalik tellitud toodete täielikuks tasumiseks ning vastutab pankade puudulike teenuste ja sellest tulenevate kahjude eest. Müüja ei vastuta Kliendi pangaülekande vormistamisel ja sooritamisel tehtud vigade eest (nt vale pangakonto numbri sisestamine, vale tellimuskoodi sisestamine jne) ja sellest tulenevate kahjude eest.

5. TELLIMUSE ESITAMINE

5.1. Kui olete soovitud toote leidnud, vajutage nuppu „Osta“. Pärast nupule vajutamist lisatakse toode teie ostukorvi, seejärel saate ostlemist jätkata.

5.2. Kui mõni konkreetne toode on ostu sooritamise hetkel otsas, kuvatakse selle kõrval märkus „Välja müüdud”. Sellistel juhtudel saate valida mõne muu toote, kui see on saadaval.

5.3. Teie ostukorvi sisu saab vaadata vasakus all nurgas asuvas kastis „Ostukorv“. Kui vajutate nuppu „Ostukorv“, saate mis tahes ajal kontrollida oma ostukorvis olevaid tooteid. Juhul kui otsustate toodet mitte osta, klõpsake selle kõrval olevat linki „Eemalda“ ja toode eemaldatakse ostukorvist.

5.4. Sama toote koguse arvu suurendamiseks ostukorvis sisestage soovitud kogus veergu „Kogus“ või kasutage koguse suurendamiseks / vähendamiseks vastavaid nuppe.

5.5. Toodete loendi all näete maksmisele kuuluvat kohaletoimetamise maksumust ja kogu tellimuse summat.

6. TARNIMISTINGIMUSED

6.1. Kohaletoimetamise maksumus sõltub valitud tarneviisist. Lisateavet kohaletoimetamise ja hindade kohta leiate siit.

6.2. Tellitud toodetega saab klient arve.

6.3. Tellimusi aktsepteeritakse 24/7, kuid tooteid saadetakse ainult tööpäevadel.

7. TOOTE GARANTIID

7.1. Müüja tagab, et tooted vastavad nendele toodetele kehtivatele tavapärastele kvaliteedinõuetele. Iga Poes müüdava toote üldised omadused on esitatud iga tootega kaasas olevas tootekirjelduses.

7.2. Müüja ei vastuta Poes müüdate toodete värvi, kuju ja muude väliste omaduste ebajärjekindluse eest nende toodete tegelike omadustega, kui selline vastuolu on tingitud pildi omadustest või kvaliteedist, mida edastatakse müüja poolt kasutatavate sidevahendite / seadmete abil Kliendile.

7.3. Müüja ei vastuta toodete kvaliteedi halvenemise eest juhtudel, kui klient või isikud, kellele klient tooted üle andis, kasutasid tooteid muul otstarbel kui see, milleks tooted on mõeldud või ei järginud juhendis täpsustatud nõuded, rikkusid toodete transportimise, ladustamise, kasutamise ja / või hoidmise reegleid, samuti juhtudel, kui toodete pakendil on silmnähtavalt kahjustusi või sellel on muid väliseid defekte, mida ei ole kirjalikult arutatud. toodete üleandmine, samuti juhtudel, kui toodete kvaliteedi halvenemise põhjustas Klient või teiste isikute tegevus, kellele Klient tooteid müüs.

8. TELLIMUSE TAGASTAMINE

8.1. Kliendile müüdud defektsete toodete defektid kõrvaldatakse, defektsed tooted asendatakse ja tagastatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

8.2. Defektsete toodete tagastuskulud katab Müüja.

8.3. Müüja võtab kliendilt tooted vastu tingimusel, et toode on kasutamata, toode pole kaotanud turustatavat välimust, on kliendi poolt kahjustamata, tagastatakse puhtas originaalpakendis, koos kõigi tarnitud (komplekti) komponentidega. Tagastuseks esitab klient toote ostudokumendi või tellimuse kinnitusmeili.

8.4. Toodet ei vahetata, puudusi ei kõrvaldata tasuta ega tagastata, kui toodete puudused tulenevad sellest, et klient rikub toote kasutamise või ladustamise reegleid.

9. POOLTE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

9.1. Kliendil on õigus: osta tooteid Poes toodud hinnaga, vastavalt Reeglitele ning lõpetada elektroonilise side teel sõlmitud toote ostu-müügileping, teavitades sellest Müüjat kirjalikult 14 (neljateistkümne) kalendripäeva ette, alates toote kohaletoimetamise kuupäevast, juhul kui toode on kahjustamata ja selle välimus jääb sisuliselt muutumatuks.Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, kasutamata ja koos kõigi selle osadega (kasutusjuhendid, juhtmed, kaablid jne), vastasel juhul jätab Müüja endale õiguse tagastatav toode tagasi lükata (vastavalt Eesti Vabariigi seadustele) ). Kosmeetikatooteid (eeterlikud ja aromaatsed õlid) ei saa tagastada vastavalt Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud kosmeetikatoodete määrustele..

9.2. Klient kohustub: järgima Poes Müüja teenuste kasutamisel käesolevates Reeglites sätestatud punkte ja neid järgima, mitte avaldama oma sisselogimise andmeid kolmandatele isikutele, esitama Müüjale tellimusi vastavalt Reeglites sätestatule, maksma Müüjale Reeglites täpsustatud viisil ostetud toodete eest, värskendama muudatuste ilmnemisel viivitamatult registreerimisvormis toodud Kliendi isikuandmeid ja tutvuma Poe reeglitega.

9.3. Müüjal on õigus: igal ajal ilma ette teatamata peatada Poe töö; reegleid muuta, uuendada ja parandada; muuta tootevalikut ja hindu; piirata või tühistada Kliendi registreerimine ja juurdepääs Poe pakutavatele teenustele ilma ette teatamata, kui Kliendi tahtlik tegevus on Poele või Müüjale kahjulik; tühistada kliendi tellimus, kui klient ei suuda tellitud toodete eest õigeaegselt tasuda või kui esitatud tellimus on ebatäpne või vale.

9.4. Müüja kohustub: müüma Kaupa ja väljastama ostu-müügi dokumendi Kliendile, kes on toodete eest tasunud õigusaktidega kehtestatud korras; müüa ja tarnida tellitud tooteid vastavalt Reeglites välja toodud tingimustele; anda Kliendile riigikeeles nõutav, õige ja terviklik teave müüdavate toodete ja teenuste kohta; võimaldada Kliendil kasutada Poe teenuseid Reeglites sätestatud tingimustel.

9.5. Klient vastutab oma edastatud isikuandmete korrektsuse ning oma sisselogimise andmete konfidentsiaalsuse ja kolmandatele isikutele avaldamata jätmise eest.

9.6. Klient vastutab oma Poes tehtud toimingute eest.

9.7. Müüja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad seetõttu, et klient ei tutvunud reeglitega, hoolimata antud võimalusest.

9.8. Pooled lepivad kokku, et ühe poole vastutuse korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsese kahju.

10. MUUD REEGLID

10.1. “OVO8.ee” Poes avaldatud teabe kopeerimine või muul viisil levitamine ilma Poe kirjaliku loata on rangelt keelatud.

10.2. Reeglid on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele, eeskirjades sätestatud suhteid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

10.3. Pooled kohustuvad lahendama kõik reeglite rakendamisest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei lahendata läbirääkimiste teel, lahendatakse see kohtus. E-poodi registreerudes kinnitab klient mõistmist, et Poes esitatud teavet ei saa pidada soovitusteks meditsiiniliseks raviks. Kõik Poes esitatavad mõtted ja kirjeldused on autorite arvamused või toote tootjate kokku kogutud teave.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed on informatsioon mis võimaldab meil tuvastada Teie isikut: Näiteks, Teie nimi, Teie elektroonilise posti aadress või kodune aadress. OVO8.ee ei kasuta Teie andmeid tellimuse väliselt ja ilma Teie nõusolekuta.

Isikuandmete kasutamine

OVO8.ee kasutab Teie andmeid ainult tehnilistel vajadustel. Kasutame Teie andmeid informatsiooni edastamiseks millega võimaldame Teile ligipääsu tellimuskohase info kohta. OVO8.ee ei väljasta Teie andmeid kolmandatele isikutele. Kõik OVO8.ee töötajad on nõustunud ning kohustatud kinni hoidma konfidensiaalsusnõuetes.

Valikuvõimalus

Te omate täieliku kontrolli oma andmete üle mille olete edastanud OVO8.ee -le. Juhul kui te ei soovi oma isikuandmeid edastada OVO8.ee veebipoele, tuleb ära märkida, et on võimalus, et me ei saa Teile võimaldada ligipääsu kõigile lehekülje funktsioonidele. Kui soovite keelduda uudiskirjadest oma meiliaadressile teavitage meid sellest meili teel.

Automaatselt edastatav informatsioon (Mitteisiklik informastioon)

Külastades veebilehte OVO8.ee salvestab lehekülg automaatselt järgnevad andmed: Brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel, vaadatud tooted. Antud informatsiooni kasutame lehekülje sisu ja funktsionaalusese täiendamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Cookies

Küpsised (Cookies) on väikesemahulised failid mis salvestatavad ajutiselt ennast Teie arvuti kõvakettale. See aitab meie leheküljel ära tunda Teie arvuti kui Te külastate järgmine kord meie lehekülge. OVO8.ee kasutab küpsiseid informatsiooni haldamiseks.

See küpsis on vajalik veebilehe korralikuks toimimseks. Seda kasutatakse siis, kui klient lisab toote ostukorvi. See küpsis lubab asetada tellimuse OVO8.ee veebilehel.

Salvestab teabe, mitu korda klient külastas veebilehte oma esimesest külastusest kuni viimaseni.

OVO8.ee kindlustab Teie andmete turvalisuse. Teie andmed on hoolikalt kaitstud ennetamaks nende kadumise, hävimise ja muutmise. Samuti hoiame ära ka ligipääsu kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed on informatsioon mis võimaldab meil tuvastada Teie isikut: Näiteks, Teie nimi, Teie elektroonilise posti aadress või kodune aadress. OVO8.ee ei kasuta Teie andmeid tellimuse väliselt ja ilma Teie nõusolekuta.

Isikuandmete kasutamine

OVO8.ee e kasutab Teie andmeid ainult tehnilistel vajadustel. Kasutame Teie andmeid informatsiooni edastamiseks millega võimaldame Teile ligipääsu tellimuskohase info kohta. OVO8.ee ei väljasta Teie andmeid kolmandatele isikutele. Kõik OVO8.ee töötajad on nõustunud ning kohustatud kinni hoidma konfidensiaalsusnõuetes.

Valikuvõimalus

Te omate täieliku kontrolli oma andmete üle mille olete edastanud OVO8.ee -le. Juhul kui te ei soovi oma isikuandmeid edastada OVO8.ee veebipoele, tuleb ära märkida, et on võimalus, et me ei saa Teile võimaldada ligipääsu kõigile lehekülje funktsioonidele. Kui soovite keelduda uudiskirjadest oma meiliaadressile teavitage meid sellest meili teel.

Automaatselt edastatav informatsioon (Mitteisiklik informastioon)

Külastades veebilehte OVO8.ee salvestab lehekülg automaatselt järgnevad andmed: Brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel, vaadatud tooted. Antud informatsiooni kasutame lehekülje sisu ja funktsionaalusese täiendamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Cookies

Küpsised (Cookies) on väikesemahulised failid mis salvestatavad ajutiselt ennast Teie arvuti kõvakettale. See aitab meie leheküljel ära tunda Teie arvuti kui Te külastate järgmine kord meie lehekülge OVO8.ee kasutab küpsiseid informatsiooni haldamiseks.

See küpsis on vajalik veebilehe korralikuks toimimseks. Seda kasutatakse siis, kui klient lisab toote ostukorvi. See küpsis lubab asetada tellimuse OVO8.ee veebilehel.

Salvestab teabe, mitu korda klient külastas veebilehte oma esimesest külastusest kuni viimaseni.

OVO8.ee kindlustab Teie andmete turvalisuse. Teie andmed on hoolikalt kaitstud ennetamaks nende kadumise, hävimise ja muutmise. Samuti hoiame ära ka ligipääsu kolmandatele isikutele.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password