NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Interneta veikala (tupmāk - Pārdevējs) (turpmāk - Veikals) komercdarbība tiek veikta saskaņā ar “OVO8.LT” izstrādājumu pirkšanas un pārdošanas noteikumiem (turpmāk - Noteikumi).

1.2. Pirms reģistrācijas klientam ir jāizlasa noteikumi.

1.3. Reģistrēts lietotājs, kurš ir veicis pasūtījumu, kļūst par veikala Klientu (turpmāk - Klients), kurš iegūst noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus.

1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā ierobežot Klienta tiesības vai anulēt reģistrāciju, ja Klients neievēro noteikumos aprakstītos nosacījumus.

1.5. Saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma Klientam. Jaunie noteikumi stājas spēkā dienā, kad tos publicē veikala vietnē. Klientu pasūtījumi, kas iesniegti pirms noteikumu grozīšanas, tiek izpildīti, ievērojot noteikums, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.6. Pārdevējs nav atbildīgs un neatlīdzina zaudējumus, kas radušies Klientam, neievērojot aprakstītos noteikumus.

2. KLIENTA PERSONAS DATI

2.1. Lietotājam jāreģistrējas Pārdevēja vietnē (OVO8.LT), reģistrācijas laikā sniedzot pieprasītos personas datus.

2.2. Klienta reģistrācija tiek apstiprināta automātiski un uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts e-pasts ar Klienta pieteikšanās informāciju.

2.3. Klients apstiprina, ka Pārdevējam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un mērķos.

2.4. Pārdevējs apstiprina, ka Klienta personas dati tiks izmantoti Klienta identificēšanai, pasūtot preces un piegādājot pasūtītās preces.

2.5. Klients apņemas turēt konfidenciālu un neizpaust trešajām personām savu pieteikuminformāciju. Ja tiek pārkāpti šie noteikumi, visa ar to saistītā atbildība ir jāuzņemas Klientam. Uzzinājis par savu pieteikuminformācijas izpaušanu, Klients nekavējoties informē Pārdevēju, kurš bloķē klienta piekļuvi, pamatojoties uz Klienta paziņojumu. Klienta reģistrācija tiek atkārtoti aktivizēta pēc abpusējās vienošanās.

2.6. Pārdevējs apņemas neizpaust Klienta personas datus un ar pasūtījumu saistīto informāciju trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas sniedz produktu piegādes un piegādes pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Klienta pasūtījumu. Citos gadījumos Klienta personas datus var atklāt, ja to pieprasa kompetenta valsts institūcija Lietuvas Republikas likumos noteiktajos gadījumos vai ar atsevišķu Klienta rakstisku piekrišanu.

2.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Klienta personas datu aizsardzību saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

 

3. PĀRDOŠANAS UN PIRKUMA LĪGUMS

3.1. Pārdevēja pasūtījuma apstiprinājums pēc Klienta pasūtījuma veikšanas pēc tam, kad Klients ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tiem piekritis, ir līdzvērtīgs pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanai. No šī brīža klientam ir pienākums samaksāt cenu par pasūtītajiem produktiem, kas ir derīgi pirkuma brīdī, un pieņemt produktus.

3.2. Līgums tiks uzskatīts par izpildītu, kad Klients ir samaksājis par izstrādājumiem un tos saņēmis.

3.3. Līguma pielikums, t.i., pasūtījuma apstiprinājums, kuru Klients saņēmis pa e-pastu un tajā norādītā informācija tiek uzskatīta par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Līgums tiek izbeigts, ja pasūtījumu atceļ kāda no šī līguma pusēm vai ja ir izpildīta Klienta pamatotā prasība atmaksāt visu par produktiem samaksāto summu, apmainīt produktus pret līdzvērtīgiem atbilstošas ​​kvalitātes produktiem, novērst produktu trūkumus saprātīgā termiņā vai atlīdzināt izmaksas par defektu novēršanu gadījumos, kad defektus novērš Klients vai ir iesaistīta trešo personu palīdzība.

3.5. Katru reizi, kad tiek veikts pasūtījums, tiek noslēgts jauns pirkšanas un pārdošanas līgums.

 

 

4. MAKSĀJUMA NOTEIKUMI

4.1. Cenas, kas norādītas veikalā, ir galīgas.

4.2. Piegādes izmaksas tiek norādītas pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

4.3. Klients maksā par pasūtītajiem produktiem, izmantojot piedāvātās norēķinu metodes.

4.4. Pārdevējs apņemas sniegt pareizu informāciju, kas nepieciešama pilnīgai samaksai par pasūtītajiem produktiem, tomēr uzņemas atbildību par kļūdainiem banku pakalpojumiem un no tiem izrietošajiem zaudējumiem. Pārdevējs neuzņemas arī atbildību par Klienta pieļautajām kļūdām, veidojot un veicot bankas pārskaitījumu (piemēram, ievadot nepareizu bankas konta numuru, norādot nepareizu pasūtījuma kodu utt.) un par no tā izrietošajiem zaudējumiem.

5. IZSTRĀDĀJUMU PASŪTĪŠANA

5.1. Atrodot vēlamo produktu, noklikšķiniet uz pogas “Pirkt”. Pēc noklikšķināšanas uz pogas, produkts tiek pievienots Jūsu iepirkumu grozam, kamēr Jūs varat turpināt iepirkties.

5.2. Ja konkrēts produkts šobrīd nav pieejams, blakus tam tiek parādīta piezīme “Nav noliktavā”. Šādos gadījumos Jūs varat izvēlēties citu preci, ja tāda ir.

5.3. Jūsu iepirkumu groza saturu var apskatīt kreisajā apakšējā stūrī, lodziņā “Grozs”. Jebkurā laikā noklikšķinot uz “Grozs”, Jūs varat  pārbaudīt preces, kas atrodas Jūsu iepirkumu grozā. Ja Jūs nolemjat neiegādāties preci, noklikšķiniet uz saites “Noņemt” blakus tam un prece tiks izņemta no Jūsu groza.

5.4. Lai palielinātu preces vienību skaitu, kolonnā “Daudzums” ievadiet vajadzīgo numuru vai izmantojiet atbilstošās pogas, lai palielinātu / samazinātu daudzumu.

5.5. Zem preču saraksta būs norādītas piegādes izmaksas un kopējā pasūtījuma summa.

 6. PIEGĀDES NOTEIKUMI

6.1. Piegādes cena ir atkarīga no izvēlētās piegādes metodes. Vairāk par piegādi un cenām lasiet šeit. (LINK)

6.2. Klients saņem rēķinu ar pasūtītajiem produktiem.

6.3. Pasūtījumi tiek pieņemti visu diennakti, taču produkti tiek piegādāti tikai darba dienās.

7. PRODUKTU GARANTIJAS

7.1. Pārdevējs garantē, ka produkti atbilst parastajām kvalitātes prasībām, kuras piemēro šiem produktiem. Katra veikalā pārdotā produkta vispārīgās īpašības ir norādītas produkta aprakstā, kas pievienots katram produktam.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par veikalā uzskaitīto preču krāsas, formas un citu īpašību neatbilstību šo produktu faktiskajām īpašībām, ja šādas neatbilstības iemesls ir attēla raksturlielumi, ko pārraida ar sakaru līdzekļiem / ierīci, ko izmanto Klients.

7.3. Pārdevējs neatbild par izstrādājumu kvalitātes pasliktināšanos gadījumos, kad Klients vai personas, kurām Klients ir nodevis preces, preces izmantoja citiem nolūkiem, nevis tiem, kuri parasti ir paredzēti, neievēroja instrukcijās norādītajām prasībām, tika pārkāpti produktu pārvadāšanas, glabāšanas, lietošanas un / vai noliktavas noteikumi, kā arī gadījumos, kad produktu iesaiņojums ir redzami bojāts vai tam ir citi ārēji defekti, kas rakstiski netiek apspriesti produktu nodošana, kā arī gadījumos, kad produktu kvalitātes pasliktināšanos ir izraisījusi Klienta vai citu personu rīcība, kurām Klients ir pārdevis produktus.

8. PRODUKTU ATGRIEŠANA

8.1. Pircējam pārdoto produktu trūkumi tiek novērsti, bojātie izstrādājumi tiek aizstāti un atgriezti saskaņā ar “Preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem”, kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217 “Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu " ar 2001. gada 29. jūniju.

8.2. Bojātu izstrādājumu atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs.

8.3. Pārdevējs pieņem produktus no klienta ar nosacījumu, ka prece netiek izmantota, nezaudēja savu izskatu un nav bojāta pircēja dēļ, tiek atgriezta oriģinālajā, kārtīgajā iesaiņojumā, tiek atgriezts pilns komplekts ar visām piegādātajām sastāvdaļām un klients iesniedz preces iegādes dokumentu.

8.4. Produkti netiek apmainīti, defekti netiek laboti bez maksas un kompensācijas netiek izsniegtas, ja produktu defekti rodas, Klientam pārkāpjot produktu lietošanas vai glabāšanas noteikumus.

9. TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

9.1. Klientam ir tiesības: iegādāties produktus par veikalā norādīto cenu un saskaņā ar Noteikumiem un izbeigt preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, kas noslēgts, izmantojot elektroniskos sakarus, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no preces piegādes datuma, ja prece nav bojāta un tās izskats būtībā nemainās. Atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā iesaiņojumā, neizmantotai un pilnai ar visām tās detaļām, pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības noraidīt atpakaļ nosūtīto preci (saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem).

9.2. Klients apņemas: ievērot un ievērot šajos noteikumos izklāstītos noteikumus, izmantojot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus veikalā, neizpaust savas pieteikšanās datus trešajām personām, iesniegt Pārdevējam pasūtījumus, kā aprakstīts Noteikumos, samaksāt Pārdevējam par iegādātajiem produktiem, kā aprakstīts Noteikumos, nekavējoties atjaunināt Klienta personas datus, kas norādīti reģistrācijas veidlapā, kad notiek jebkādas izmaiņas un iepazīties ar Veikala noteikumiem.

9.3. Pārdevējam ir tiesības: jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt Veikala darbību; mainīt, atjaunināt un labot Noteikumus; mainīt produktu klāstu un cenas; ierobežot vai atcelt Klienta reģistrāciju un piekļuvi Veikala sniegtajiem pakalpojumiem bez iepriekšēja paziņojuma, ja Klienta tīšas darbības kaitē Veikals vai Pārdevējs; atcelt klienta pasūtījumu, ja klients savlaicīgi nesamaksā par pasūtītajiem produktiem vai ja iesniegtais pasūtījums ir kļūdains vai nepareizs.

9.4. Pārdevējs apņemas: pārdot Preces un izsniegt pirkšanas dokumentu Klientam, kurš norēķinājies par precēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; pārdot un piegādāt pasūtītos produktus, ievērojot Noteikumos norādītos nosacījumus; sniegt Pircējam nepieciešamo, pareizo un tiešo informāciju par pārdodamo produkciju valsts valodā; dot iespēju Klientam izmantot Veikala pakalpojumus saskaņā ar Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

9.5. Klients ir atbildīgs par sniegto personas datu pareizību un par savu pieteikšanās datu konfidencialitātes saglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām.

9.6. Klients ir atbildīgs par savām darbībām, kas veiktas tiešsaistes veikalā.

9.7. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja Klients nav iepazinies ar Noteikumiem, neskatoties uz piešķirto iespēju to darīt.

9.8. Abas puses vienojas, ka vienas puses noteikumu pārkāpuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10. PAPILDUS 

10.1. Kopēt vai citādi izplatīt “OVO8.LT” tiešsaistes veikalā publicēto informāciju bez Veikala rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegts.

10.2. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem un Noteikumos noteiktās attiecības regulē Lietuvas Republikas likumi.

10.3. Abas puses apņemas visus strīdus, kas rodas no Noteikumu īstenošanas, risināt sarunu ceļā. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tas tiek izšķirts tiesā. Reģistrējoties mājaslapā, klients apstiprina, ka saprot, ka tīmekļa vietnē sniegto informāciju nevar uzskatīt par ieteikumiem ārstēšanai. Visas tīmekļa vietnē piedāvātās domas un apraksti ir autoru viedokļi vai informācija, ko apkopojuši produktu ražotāji.

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Vai Reset password